Solisten

Valentina

Hannah

Karolina

Lara

Trainerin: Stephanie Rodrigo & Bianca Bavosi Thieme